top of page

SEKRETESSPOLICY


Detta är en uppgift om personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016).
bearbetning.


Registrator
RollyGroup Oy
Personnummer: 3102836-4
adress: Kivikonlaita 45, 00940 HELSINGFORS
tel 09 760 760


e-post:tilaukset@rolly.fi


Kontakter angående dataskyddsfrågor


I alla frågor som rör behandling av personuppgifter och dina egna rättigheter
i situationer relaterade till användning bör den registrerade kontakta den registeransvarige
skriftligen genom att skicka ett mejl till kundtjänst på tilaukset@rolly.fi.
Grund och syfte med personuppgiftsbehandlingen


Regelbundna informationskällor

De personuppgifter som ska behandlas inhämtas i enlighet med reglerna
från den registrerade själv. Personuppgifter som ska behandlas Den personuppgiftsansvarige samlar endast in uppgifter från registrerade användare
sådana personuppgifter som är relevanta och nödvändiga i denna sekretesspolicy
vad gäller de beskrivna användningarna.


Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter är:


- Samtycke som ges av den registrerade till behandling av personuppgifter
- Registrarens möjlighet att tillhandahålla en tjänst till kunden
- Uppfyllelse av registrarens rättsliga skyldigheter


Insamlade personuppgifter


Grundläggande kundinformation


- namn, adressuppgifter, telefonnummer, e-post och bostadskommun


Information som samlas in från användningen av tjänsterna


- Adressinformation relaterad till destination och upphämtningsplatser
- Information relaterade till åkhajling
- Information relaterad till beställningen
- Ordernummer
- Typinformation om de fordon som används i beställningen
- Ytterligare markeringar relaterade till transporthändelsen ska noteras i beställningarna
- Information om betalningssätt
- Transportprisinformation
- Kontokunders företagskonto och beslutsfattande information
- Logginformation om spårning av fordonsplats


Kontakt med försäljning, marknadsföring och kundkanaler


- Namn
- Företaget ska vara representerat
- Beställningsinformation
- Cookies för att ge en mer effektiv tjänst


RollyGroup fungerar även som en tjänsteleverantör för städer, kommuner, samhällen och företag.
Transporttjänster kan innefatta till exempel skolskjuts och andra transporter och
eskorttjänster. Personuppgifter för att tillhandahålla tjänsten tillhandahålls av tjänsteabonnenten
i vilket fall RollyGroup fungerar som personuppgiftsansvarig för personuppgifter
enligt instruktionerna.

 


Utlämnande av personuppgifter


Personuppgifter kommer inte att lämnas ut till utomstående, såvida inte lagen föreskriver en skyldighet att göra det. Information
kan därför undantagsvis överlämnas till exempelvis myndigheter enligt lag.


Överföringar av personuppgifter till tredjeländer


Personuppgifter överförs inte utanför EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.


Skydd av personuppgifter


Den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på ett sätt som syftar till att säkra personuppgifter
lämplig säkerhet, inklusive skydd mot obehörig hantering och
från oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada. Registrator
använda lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att uppnå detta mål
för att säkerställa, inklusive brandväggar, krypteringsteknik och säkra enhetslägen
användning, lämplig åtkomstkontroll, noggrann hantering av användar-ID:n för informationssystem
och instruera den personal som är involverad i behandlingen av personuppgifter. Alla har personlig information
handläggande arbetstagare har lagen om anställningsavtal (55/2001) och de som kompletterar dem
baserat på sekretessavtal, tystnadsplikten för registrerade personuppgifter
i frågor som rör handläggningen.


Datalagringsperiod


Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja palveluiden tuottamisen vaatiman ajan. Tämän ajan
päätyttyä rekisterinpitäjä poistaa tai anonymisoi tiedot mahdollisimman nopeasti
noudattamiensa poistoprosessien mukaisesti. Rekisterinpitäjällä voi olla velvollisuus käsitellä
joitakin rekisteriin kuuluvia henkilötietoja yllä todettua pitempään lainsäädännön tai
viranomaisvaatimusten noudattamiseksi.


Profilointi


Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.
Rekisteröidyn oikeudet
Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja,
ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.


 
Oikeus tietojen oikaisemiseen


Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot
korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä
toimittamalla tarvittavat lisätiedot.


 
Oikeus tietojen poistamiseen


Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos
a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä
käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai
c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.


 
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen


Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos
a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii
sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai

c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta
rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai
puolustamiseksi.


 
Oikeus peruuttaa suostumus


Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän
vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.


 
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen


Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää
kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.


 
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle


Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä
toimiva tietosuojavaltuutetun toimisto. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen
käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä
koskevaa lainsäädäntöä.


 
Ändra integritetspolicyer


Registraren utvecklar ständigt sin verksamhet och kan därför behöva vid behov
för att ändra och uppdatera sin integritetspolicy. Förändringar kan också baseras
till ändringar i lagstiftningen om dataskydd.


Om ändringarna innehåller nya ändamål för behandling av personuppgifter eller annat
ändras väsentligt, kommer den registeransvarige att meddela dem i förväg och begära vid behov
samtycke.

bottom of page