top of page

TIETOSUOJASELOSTE


Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen selvitys henkilötietojen
käsittelystä.


Rekisterinpitäjä
RollyGroup Oy
Y-tunnus: 3102836-4
osoite: Kivikonlaita 45, 00940 HELSINKI
p. 09 760 760


sähköposti: tilaukset@rolly.fi


Tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot


Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien
käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään
kirjallisesti lähettämällä sähköpostia asiakaspalveluun osoitteeseen tilaukset@rolly.fi.
Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus


Säännönmukaiset tietolähteet

Käsiteltävät henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti
rekisteröidyltä itseltään. Käsiteltävät henkilötiedot Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä vain
sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa
selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.


Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:


- Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn
- Rekisterinpitäjän mahdollisuus tuottaa asiakkaalle palvelua
- Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen


Kerättävät henkilötiedot


Asiakkaan perustiedot


- nimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti sekä kotikunta


Palveluiden käytöstä kerätyt tiedot


- Kohde- ja noutopaikkoihin liittyvät osoitetiedot
- Kyytien ajamiseen liittyvät tiedot
- Tilaukseen liittyvät tiedot
- Tilausnumerot
- Tilauksessa käytettyjen ajoneuvojen tyyppitiedot
- Tilauksissa merkittävät lisämerkinnät, jotka liittyvät kuljetustapahtumaan
- Maksutapatiedot
- Kuljetuksen hintatiedot
- Tiliasiakkaiden yritystili- sekä päättäjätiedot
- Lokitiedot ajoneuvojen paikkaseurannasta


Myynnin, markkinoinnin sekä asiakaskanavien yhteydenotot


- Nimi
- Edustettava yritys
- Tilaustiedot
- Evästeet tehokkaamman palvelun tarjoamiseksi


RollyGroup toimii myös kaupunkien, kuntien, yhteisöiden sekä yrityksien palveluntuottajana.
Kuljetuspalveluita voivat olla esimerkiksi koulukuljetukset sekä muut kuljetus ja
saattamispalvelut. Henkilötiedot palvelun tuottamiseksi toimitetaan palvelun tilaajan toimesta
jolloin RollyGroup toimii henkilötietojen osalta rekisterinkäsittelijänä rekisterinpitäjän
ohjeistuksien mukaisesti.

 


Henkilötietojen luovuttaminen


Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ellei laissa aseteta siihen velvoitetta. Tietoja
voidaan siis poikkeuksellisesti luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lain vaatimuksesta.


Henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin


Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


Henkilötietojen suojaus


Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen
asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä
vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta. Rekisterinpitäjä
käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän tavoitteen
varmistamiseksi, mukaan lukien palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen
käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, tietojärjestelmien käyttäjätunnusten huolellinen hallinta
sekä henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen. Kaikilla henkilötietoja
käsittelevillä työntekijöillä on työsopimuslain (55/2001) ja niitä täydentävien
salassapitosopimusten perusteella vaitiolovelvollisuus rekisteröityjen henkilötietojen
käsittelyyn liittyvistä asioista.


Tietojen säilytysaika


Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja palveluiden tuottamisen vaatiman ajan. Tämän ajan
päätyttyä rekisterinpitäjä poistaa tai anonymisoi tiedot mahdollisimman nopeasti
noudattamiensa poistoprosessien mukaisesti. Rekisterinpitäjällä voi olla velvollisuus käsitellä
joitakin rekisteriin kuuluvia henkilötietoja yllä todettua pitempään lainsäädännön tai
viranomaisvaatimusten noudattamiseksi.


Profilointi


Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.
Rekisteröidyn oikeudet
Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja,
ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.


 
Oikeus tietojen oikaisemiseen


Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot
korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä
toimittamalla tarvittavat lisätiedot.


 
Oikeus tietojen poistamiseen


Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos
a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä
käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai
c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.


 
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen


Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos
a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii
sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai

c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta
rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai
puolustamiseksi.


 
Oikeus peruuttaa suostumus


Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän
vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.


 
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen


Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää
kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.


 
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle


Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä
toimiva tietosuojavaltuutetun toimisto. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen
käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä
koskevaa lainsäädäntöä.


 
Tietosuojakäytäntöjen muuttaminen


Rekisterinpitäjä kehittää toimintaansa jatkuvasti ja voi sen johdosta joutua tarpeen mukaan
muuttamaan ja päivittämään tietosuojakäytäntöjään. Muutokset voivat perustua myös
tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen.


Mikäli muutokset pitävät sisällään uusia tarkoituksia henkilötietojen käsittelylle tai muutoin
muuttuvat merkittävästi, rekisterinpitäjä ilmoittaa niistä etukäteen ja pyytää tarvittaessa
suostumuksen.

bottom of page